ESDENT
Ergonomiczny unit stomatologiczny XO FLEX w kolorze czarnym z czerwoną tapicerką i fotelem

Ogólne Warunki Gwarancji

Wersja 1, rewizja 01-07-2020

Zakres zastosowania

1. Ogólne Warunki Gwarancji stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy ESDENT Dental Equipment Wojciech Baziuk z siedzibą we Wrocławiu, a nabywcami oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej.
2. Użyte w dalszej części niniejszych OWG określenia oznaczają:
a) „Adres e-mail Klienta” – adres podany w zgłoszeniu serwisowym,
b) „Adres e-mail ESDENT” – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
c) „ESDENT” – firmę ESDENT Dental Equipment z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Pomarańczowej 8, NIP:8991122753;
d) „Importer” – dostawca firmy ESDENT.
e) „Klient” – kontrahent dokonujący od ESDENT zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWG stosuje się do kontrahentów – Przedsiębiorców oraz do Konsumentów, chyba, że OWG wyraźnie wyłącza zastosowanie danego przepisu do Konsumentów;
f) „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
g) „Osoby nieuprawnione” – osoby nieupoważnione przez ESDENT do wykonywania usług serwisowych;
h) „OWG” - niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji wraz ze zmianami i wszystkimi załącznikami;
i) „OWS” – Ogólne Warunki Serwisu obowiązujące w firmie ESDENT; wraz ze zmianami i wszystkimi załącznikami;
j) „Produkt” – produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot działalności gospodarczej firmy ESDENT i w powyższym zakresie objęte gwarancją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
k) „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
l) „Przeglądy okresowe” – przeglądy Produktu wykonywane przez ESDENT lub osoby upoważnione przez ESDENT,
m) „Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna;
n) „Raport z montażu” – protokół wypełniany przez Technika Serwisu i osobę upoważnioną do odbioru sprzętu, wypełniany po wykonaniu montażu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych OWG;
o) „Reklamacja” – roszczenie Klienta z tytułu gwarancji;
p) „Strony” – ESDENT i Klient-.
3. Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji (OWG) ESDENT udziela Klientowi gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty za wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, baterie, paski klinowe, smary, oleje, czynniki chłodnicze itp.; zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, OWG i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.
4. ESDENT zastrzega sobie prawo do przekazania realizacji Gwarancji Produktów, których nie jest bezpośrednim importerem, do Importerów tych Produktów.
5. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do ESDENT mogą składać jedynie Klienci, którzy nabyli produkt od ESDENT. W pozostałych przypadkach roszczenie gwarancyjne należy składać w miejscu zakupu Produktu.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za Produkt jest wyłączona. Przepis nie dotyczy Konsumentów.
7. Regulacje dotyczące wykonywania serwisów gwarancyjnych określa odrębny dokument – Ogólne Warunki Serwisu.

Okres gwarancji

1. Okres gwarancji na Produkty oferowane przez ESDENT liczony jest od:
a) daty montażu produktów montowanych przez Techników Serwisu ESDENT;
b) daty sprzedaży dla wszystkich pozostałych;
i wynosi:
Nowe unity stomatologiczne (prod. XO CARE A/S): 36 miesięcy
XO ODONTOSURGE i części zamienne (prod. XO CARE A/S): 12 miesięcy
Urządzenia prod. Ray Co. Ltd.: 24 miesięce
Części zamienne prod. Ray Co. Ltd.: 12 miesięcy
Foteliki prod. ESDENT: 24 miesięce
Unity i Produkty rekondycjonowane: 6 miesięcy
Produkty firm NARDI, D-Tec, REMEDI: 12 miesięcy
Inne produkty: wg. warunków gwarancji Importera.
2. ESDENT udziela Klientowi gwarancji na okres podany w powyższej tabeli na podstawie faktury VAT lub paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu. Na życzenie ESDENT wyda Klientowi Paszport Techniczny.
3. Okres gwarancji może zostać wydłużony w ramach odpłatnej rozszerzonej gwarancji, której warunki ustalane są indywidualnie.
4. Okres gwarancji na unity stomatologiczne prod. XO CARE A/S jest ważny jeśli - został wykonany odpłatny przegląd gwarancyjny 12 i 24 miesiące po dacie montażu Produktu.
5. Gwarancja na pozostałe produkty sprzedawane przez ESDENT obowiązuje według warunków gwarancji Importera.

Zakres gwarancji

1. ESDENT udziela Klientowi gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem:
a) korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, warunkami OWG i warunkami eksploatacji określonymi w instrukcji i dokumentacji Produktu,
b) Dla unitów produkcji XO CARE A/S przeprowadzenia rocznych przeglądów.
2. W okresie trwania gwarancji ESDENT zobowiązany bezpłatnie dostarczyć części zamienne lub naprawić wadliwe Produkty. Jeżeli ESDENT stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy urządzenia jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego urządzenia, zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad.
3. Z tytułu gwarancji Klientowi ani osobom trzecim nie przysługuje wobec ESDENT roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem ESDENT według tej gwarancji, jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
4. ESDENT odpowiada wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
a) czynników zewnętrznych:
b) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia (np. pył budowlany) itp.,
c) zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji i dokumentacji Produktu,
d) użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych z podanymi w instrukcji i dokumentacji Produktu
e) błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu,
f) ingerencji w instalację elektryczną lub montaż produktu
g) zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuką inżynierską,
h) nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu,
i) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów, w tym stosowania innych środków konserwacji niż zalecane przez ESDENT oraz wskazane w instrukcji i w dokumentacji Produktu,
j) uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
k) wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej itp) i/lub urządzeń mających wpływ na działanie Produktu (np. falowników, przekaźników, nawilżaczy, chłodnic, nagrzewnic itp.), braku zabezpieczenia instalacji elektrycznej, niepoprawnego stopniowania zabezpieczeń instalacji elektrycznej.
l) napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji sprzedawcy;
m) uszkodzeń spowodowanych niestosowaniem się do procedur, zaleconych przez technika montującego urządzenie/a, zawartych w Uwagach do montażu;
n) złym funkcjonowaniem urządzenia spowodowanego instalowaniem oprogramowania lub modyfikacji ustawień systemu operacyjnego na dostarczonym komputerze, bez autoryzacji Sprzedawcy.
5. Gwarancja nie obejmuje:
a) części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, baterie, smary, oleje, itp.,
b) Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego w ESDENT.
c) wad zgłoszonych po upływie 30 dni od ich ujawnienia.
d) instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń;
6. Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u ESDENT z zastrzeżeniem dokonania przez Kupującego terminowej płatności za produkt. W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za produkt procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pełnego uregulowania płatności.
7. W przypadku nieuznania odpowiedzialności gwarancyjnej ESDENT, serwis Produktu może zostać wykonany odpłatnie na zasadach określonych w OWS znajdujących się na stronie esdent.pl/ows. W przypadku wykonania serwisu gwarancyjnego w miejscu montażu Produktu, oraz stwierdzenia po wykonaniu diagnostyki, że ESDENT nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej, Klient ponosi koszty Serwisu zgodnie z OWS.

Utrata gwarancji

1. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Produkty w przypadku stwierdzenia:
a) jakiejkolwiek modyfikacji Produktu,
b) ingerencji w Produkt Osób nieuprawnionych,
c) jakichkolwiek prób napraw Produktu dokonywanych przez Osoby nieuprawnione,
d) stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego typu Produktu części zamiennych,
e) wystąpienia zaległości płatności za Produkt przekraczającej 90 dni,
f) nie wykonywania Przeglądów okresowych,
g) dalszego używania Produktu po zauważeniu wady.
2. Stwierdzenia przez ESDENT zaistnienia przyczyny określonych w ust. 1 powyżej jest podstawą do nieuznania Reklamacji Produktu.

Zgłoszenie i procedura gwarancyjna

1. Do zgłoszenia wady stosuje się odpowiednio zapisy dot. zgłoszenia serwisowego określone w OWS.
2. Podstawą przyjęcia Reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a) pisemnego, za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej, zgłoszenia Reklamacji przez Klienta zawierającej nazwę towaru, numer seryjny, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu.
b) okazania raportu z montażu;
c) dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem Przewoźnika, reklamowanego produktu do siedziby ESDENT (dotyczy urządzeń małogabarytowych) lub udzielenia na każdą prośbę ESDENT dostępu do urządzeń wielkogabarytowych w miejscu ich montażu, zgodnie z OWS.
3. Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich ujawnienia.
4. Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.
5. ESDENT zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia serwisowego i przekazania informacji zwrotnej odnośnie sposobu i terminów realizacji świadczenia w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
6. ESDENT zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w przypadku urządzeń małogabarytowych dostarczonych do siedziby ESDENT w ciągu 10 dni roboczych od daty ich dostarczenia, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia serwisowego.
7. W przypadku zgłoszeń wymagających działań na obiekcie (poza siedzibą ESDENT):
a) do 10 dni roboczych nastąpi umówienie wizyty serwisowej chyba, że obie strony ustalą inaczej,
b) efektem wizyty serwisowej jest protokół serwisowy z opisem wykonanych prac i wymienionych albo naprawionych części, na bazie którego w ciągu 10 dni roboczych od daty jego podpisania przez Klienta zostaną podjęte decyzje odnośnie dalszych działań.
8. ESDENT zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania części, nie dłużej jednak niż o 90 dni roboczych.
9. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.
10. Produkty odesłane na adres ESDENT na jego koszt i/lub odesłane bez wiedzy i akceptacji ESDENT nie zostaną przyjęte lub zostaną przyjęte z zastrzeżeniem, że procedura serwisowa nie będzie uruchomiona do czasu zwrotu ESDENT poniesionych kosztów przesyłki Produktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni (nie dotyczy Konsumentów).
11. ESDENT decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
12. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność ESDENT.
13. ESDENT zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Produktu.
14. W przypadku naprawy Produktu czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o ten okres niesprawności Produktu. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją w wymiarze liczonym od momentu dostarczenia Produktu.
15. ESDENT nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Wykaz rewizji

brak

Załączniki

Ogólne Warunki Gwarancji.pdf
Załącznik 1.: Raport z montażu.pdf

Skontaktuj się z nami

Ta strona wykorzystuje Cookies do poprawnego funkcjonowania. Korzystając z niej akceptujesz Politykę prywatności.

Zrozumiałem