ESDENT
Ergonomiczny unit stomatologiczny XO FLEX w kolorze czarnym z czerwoną tapicerką i fotelem

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU


§1 ZAKRES ZASTOSOWANIA
1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisu (dalej jako: „OWGiS”) stanowią integralną część umów o serwisowanie Produktów oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy firmą ESDENT a Klientami. OWGiS stanowią również integralną część umów sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy ESDENT a Klientami i określają zasady wykonywania serwisu w ramach postępowania gwarancyjnego oraz serwisu pogwarancyjnego.
2. Indywidualne porozumienia wprowadzające zmiany do OWGiS zyskują moc wiążącą dopiero po pisemnym zatwierdzeniu ich treści przez ESDENT.
3. Użyte w dalszej części OWGiS określenia oznaczają:
a) „Adres e-mail ESDENT” – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
b) „Adres e-mail Klienta” – adres podany w zgłoszeniu serwisowym;
c) „Diagnostyka” – badanie Produktu mające na celu stwierdzenie rodzaju uszkodzeń Produktu, możliwości jego naprawy, kosztów jego naprawy oraz tego czy w danym przypadku Klientowi przysługuje uprawnienie z tytułu gwarancji;d) „ESDENT” – firma ESDENT Dental Equipment Wojciech Baziuk z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomarańczowej 8, 54-058;
r) „Klient” – kontrahent zawierający z ESDENT umowę sprzedaży produktów lub usług w ramach prowadzonej przez nią działalności.
f) „OWGiS” – niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisu wraz ze zmianami i wszystkimi załącznikami;
g) „Produkty” – towary sprzedawane przez ESDENT w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, będące przedmiotem usług serwisowych;
h) „Przeglądy okresowe” – przeglądy Produktu wykonywane przez ESDENT lub osoby upoważnione przez ESDENT;
i) „Raport z montażu” – protokół wypełniany przez Technika Serwisu i osobę upoważnioną do odbioru sprzętu, wypełniany po wykonaniu montażu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych OWGiS;
j) „Raport z serwisu” – protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do OWGiS;
k) „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
l) „Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjną;
m) „Serwis” – usługa serwisu świadczona przez ESDENT w ramach gwarancji lub odpłatnie, polegającą na Diagnostyce Produktu oraz jego naprawie, wymianie części lub asyście przy uruchomieniu Produktu;
n) „Serwis Gwarancyjny” – Serwis świadczony w ramach przysługujących Klientowi uprawnień z tytułu gwarancji, zgodnie z warunkami opisanymi niżej;
o) „Serwis Odpłatny” – Serwis świadczony przez ESDENT odpłatnie;
p) „Strony” – Firmę ESDENT i Klienta;
r) „Technik Serwisu” – przeszkolony pracownik ESDENT upoważniony do wykonywania serwisu.
4. Zgodnie z OWGiS, ESDENT udziela Klientowi gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty za wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, baterie, smary, oleje, uszczelki, membrany itp. Tym samym ESDENT zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, OWGiS i warunkami eksploatacji określonymi w stosownej dokumentacji.
5. Bezpośrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do ESDENT mogą składać jedynie Klienci, którzy nabyli produkt od ESDENT.
6. ESDENT zastrzega sobie prawo do przekazania realizacji Gwarancji Produktów, których nie jest bezpośrednim importerem, do Importerów tych Produktów.
7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za Produkt jest wyłączona.

§2 OKRES GWARANCJI
1. Okres gwarancji na Produkty oferowane przez ESDENT liczony jest od:
a) daty montażu produktów montowanych przez Techników Serwisu ESDENT;
b) daty sprzedaży dla wszystkich pozostałych;
i wynosi:

Grupa produktowa - urządzenia fabrycznie nowe
Okres gwarancji (miesiące):
Unity stomatologiczne prod. XO CARE A/S - 24
Urządzenia prod. Ray Co. Ltd., Cube Instruments Inc. - 24
Lampa rentgenowska, inwerter (zasilacz) i detektor tomografu (czujnik) w tomografach RAYSCAN α i α+; gwarancja na lakier produktów Dental Art S.p.A. i Rossicaws Srl. - 60
Części zamienne - 12
Foteliki prod. ESDENT, produkty Cube Instruments Inc. - 24
Produkty firm D-Tec, Posdion, Miele, Dental Art S.p.A.; Rossicaws Srl.; części zamienne; XO ODONTOSURGE - 12
Inne produkty - według warunków gwarancji Improtera/Producenta

Grupa produktowa - urządzenia używane
Okres gwarancji (miesiące):
Produkty używane i rekondycjonowane - 6


2. ESDENT udziela Klientowi gwarancji na okres podany w powyższej tabeli na podstawie faktury VAT lub paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu. Na życzenie ESDENT wyda Klientowi Paszport Techniczny.
3. Dla niektórych produktów okres gwarancji może zostać wydłużony w ramach odpłatnej rozszerzonej gwarancji, której warunki ustalane są indywidualnie.
4. Okres gwarancji na unity stomatologiczne prod. XO CARE A/S jest ważny, jeśli został wykonany odpłatny przegląd gwarancyjny 12 miesięcy po dacie montażu Produktu.
5. Gwarancja na pozostałe produkty sprzedawane przez ESDENT obowiązuje według warunków gwarancji Importera.
6. Wady Produktów zgłoszone ESDENT po upływie okresu gwarancji nie są objęte gwarancją. Niemniej Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji także po jej upływie, o ile zgłosił ESDENT wadę w okresie trwania gwarancji.
7. Części wymienione w okresie trwania gwarancji są objęte gwarancją do końca trwania gwarancji za produkt.
8. W przypadku jeśli części zostały wymienione gwarancyjnie do 2 miesięcy od daty zakończenia gwarancji, a ich awaria nastąpiła ponownie w okresie do 3 miesięcy od daty wymienienia, części zostaną wymienione bezpłatnie, nawet jeśli okres gwarancji już upłynął.

 

§3 ZAKRES GWARANCJI
1. ESDENT udziela Klientowi gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty i zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem:
a) korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, warunkami OWGiS i warunkami eksploatacji określonymi w instrukcji i dokumentacji Produktu,
b) dla unitów produkcji XO CARE A/S przeprowadzenia rocznych przeglądów.
2. W okresie trwania gwarancji ESDENT zobowiązany bezpłatnie dostarczyć części zamienne lub naprawić wadliwe Produkty. Jeżeli ESDENT stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy urządzenia jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego urządzenia, zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad.
3. Z tytułu gwarancji Klientowi ani osobom trzecim nie przysługuje wobec ESDENT roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem ESDENT w jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami OWGiS.
4. ESDENT odpowiada wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
a) złym funkcjonowaniem urządzenia spowodowanego instalowaniem oprogramowania lub modyfikacji ustawień systemu operacyjnego na dostarczonym komputerze (dotyczy urządzeń RAYSCAN), bez autoryzacji Sprzedawcy.
b) czynników zewnętrznych,
c) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia (np. pył budowlany) itp.,
d) zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji i dokumentacji Produktu,
e) użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych z podanymi w instrukcji i dokumentacji Produktu
f) błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu,
g) ingerencji w instalację elektryczną lub montaż produktu,
h) zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuką inżynierską,
i) nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu przeprowadzanych przez podmioty trzecie,
j) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów, w tym stosowania innych środków konserwacji niż zalecane przez ESDENT oraz wskazane w instrukcji i w dokumentacji Produktu,
k) uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
l) wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewczej itp) i/lub urządzeń mających wpływ na działanie Produktu (np. falowników, przekaźników, nawilżaczy, chłodnic, nagrzewnic itp.), braku zabezpieczenia instalacji elektrycznej, niepoprawnego stopniowania zabezpieczeń instalacji elektrycznej.
m) napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji sprzedawcy;
n) uszkodzeń spowodowanych niestosowaniem się do procedur, zaleconych przez technika montującego urządzenie/a, zawartych w Uwagach do montażu;
5. Gwarancja nie obejmuje:
a) Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego w ESDENT.
b) wad zgłoszonych po upływie 30 dni od ich ujawnienia.
c) konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń;
6. Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u ESDENT z zastrzeżeniem dokonania przez Kupującego terminowej płatności za produkt. W przypadku wystąpienia opóźnienia wymagalnej płatności za produkt, procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pełnego uregulowania płatności.
7. W przypadku nieuznania odpowiedzialności gwarancyjnej ESDENT, serwis Produktu może zostać wykonany odpłatnie na zasadach określonych w pkt VII - VIII niniejszych OWGiS. W przypadku wykonania serwisu gwarancyjnego w miejscu montażu Produktu, oraz stwierdzenia po wykonaniu diagnostyki, że ESDENT nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej, Klient ponosi koszty Serwisu zgodnie z §7 - §8 OWGiS.

§4 UTRATA GWARANCJI
1. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Produkty w przypadku stwierdzenia:
a) jakiejkolwiek modyfikacji Produktu,
b) ingerencji w Produkt Osób nieuprawnionych,
c) jakichkolwiek prób napraw Produktu dokonywanych przez Osoby nieuprawnione,
d) stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego typu Produktu części zamiennych,
e) niewykonywania Przeglądów okresowych,
f) dalszego używania Produktu po zauważeniu wady.
2. Stwierdzenia przez ESDENT zaistnienia jakiejkolwiek z przyczyn określonych w pkt 1 jest podstawą do nieuznania Reklamacji Produktu.

§5 ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA
1. Podstawą przyjęcia Reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:
a) pisemnego, za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej, zgłoszenia Reklamacji przez Klienta zawierającej nazwę towaru, numer seryjny, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu oraz zdjęcia wadliwego produktu.
b) dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem Przewoźnika reklamowanego produktu do siedziby ESDENT (dotyczy urządzeń małogabarytowych) lub udzielenia na każdą prośbę ESDENT dostępu do urządzeń wielkogabarytowych w miejscu ich montażu, zgodnie z OWGiS.
2. Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty ich ujawnienia.
3. Produkt, w którym stwierdzono wadę, powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.
ESDENT zobowiązuje się do potwierdzenie otrzymania zgłoszenia serwisowego w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia oraz do przekazania informacji zwrotnej odnośnie sposobu i terminów realizacji świadczenia w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4. ESDENT zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego w przypadku urządzeń małogabarytowych dostarczonych do siedziby.
5. ESDENT w ciągu 3 dni roboczych od daty ich dostarczenia, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia serwisowego.
6. W przypadku zgłoszeń wymagających działań u klienta (poza siedzibą ESDENT):
a) do 3 dni roboczych nastąpi umówienie wizyty serwisowej chyba, że obie strony ustalą inaczej,
b) efektem wizyty serwisowej jest protokół serwisowy z opisem wykonanych prac i wymienionych albo naprawionych części, na bazie którego w ciągu 3 dni roboczych od daty jego podpisania przez Klienta zostaną podjęte decyzje odnośnie dalszych działań.
7. ESDENT zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania świadczenia gwarancyjnego o okres niezbędny do sprowadzenia części od producenta.
8. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.
9. Produkty odesłane na adres ESDENT bez wiedzy i akceptacji ESDENT nie zostaną przyjęte lub zostaną przyjęte z zastrzeżeniem, że procedura gwarancyjna nie będzie uruchomiona do czasu spełnienia warunków opisanych wyżej.
10. W przypadku niezgodności ocen dotyczących wystąpienia wady, Strony mogą skorzystać z usług rzeczoznawcy lub jednostki badawczej, powołanych za obustronnym porozumieniem. Koszty ekspertyzy zostaną rozliczone wedle uzgodnień pomiędzy Producentem a Kupującym.
11. ESDENT decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
12. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność ESDENT.
13. ESDENT zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Produktu.
14. ESDENT nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

§6 SERWIS GWARANCYJNY
1. Serwisowi gwarancyjnemu podlegają Produkty w trakcie trwania gwarancji, na warunkach opisanych wyżej.
2. W przypadku nieuznania odpowiedzialności gwarancyjnej ESDENT, serwis Produktu może zostać wykonany odpłatnie na zasadach określonych w OWGiS.
3. W przypadku wykonania Serwisu Gwarancyjnego w miejscu montażu Produktu oraz stwierdzenia po wykonaniu Diagnostyki, że ESDENT nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej, Klient ponosi koszty Serwisu zgodnie z §7 OWGiS.

§7 SERWIS ODPŁATNY
1. Usługa Serwisu jest wykonywana po złożeniu przez Klienta zgłoszenia serwisowego. Zgłoszenie może zostać przesłane za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożone telefonicznie pod numerem 71 307 60 70. Zgłoszenie serwisowe powinno zawierać następujące informacje:
a) nazwa i numer seryjny urządzenia;
b) opis usterki;
c) imię, nazwisko, telefon i email osoby wyznaczonej do kontaktu po stronie Klienta.
2. Usługi serwisowe rozliczane są w roboczogodzinach według następującej stawki: 200,00 PLN brutto za godzinę pracy jednego Technika Serwisu i 320,00 PLN brutto za godzinę pracy dwóch Techników Serwisu.
3. ESDENT zobowiązuje się do wykonania usługi serwisowej z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta.
4. Usługi serwisowe są świadczone na trzy sposoby: w miejscu montażu produktu (u Klienta), zdalnie przez program komputerowy lub telefonicznie oraz w siedzibie ESDENT.
5. ESDENT zastrzega sobie prawo do decyzji, ilu Techników (jednego lub dwóch) będzie uczestniczyło w wykonaniu usługi serwisowej w miejscu montażu Produktu.
6. Czas pracy jest liczony w kwadransach dla serwisów zdalnych lub w siedzibie ESDENT. Serwis w miejscu montażu Produktu jest liczony według zasady: pierwsza godzina pełna, kolejne godziny naliczanie co kwadrans.
7. Wydatki powstałe przy okazji napraw lub konserwacji takie jak: opłaty telekomunikacyjne, przygotowywanie części zamiennych oraz inne wydatki są fakturowane po kosztach własnych ESDENT.
8. Części nietypowe lub wielkogabarytowe zamawiane na indywidualne zamówienie Klienta podlegają przedpłacie w wysokości 50% wartości zamówienia. Koszty przesyłki takich części są refakturowane na Klienta.
9. Przeglądy roczne unitów XO 4 i XO FLEX oraz urządzeń RAYSCAN fakturowane są w stałych, ustalonych cenach zawierających części wraz z robocizną.
10. ESDENT zaleca wykonywanie przeglądu rocznego unitów XO 4 i XO FLEX nie rzadziej niż co 2 lata.
11. Jeżeli nie uzgodniono odmiennych warunków płatności, wynagrodzenie za usługę serwisową płatne jest w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy, wskazany na fakturze. Za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego ESDENT.
12. ESDENT odpowiada jedynie za te uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie przeprowadzanej naprawy lub konserwacji, które powstały z winy pracowników ESDENT lub też z winy osób, za pośrednictwem których ESDENT dokonuje napraw lub konserwacji.
13. Technicy Serwisu upoważnieni są wyłącznie do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sprzętu. W pozostałych kwestiach pytania należy kierować bezpośrednio do siedziby ESDENT.
14. ESDENT udziela gwarancji na wymienione części według zasad opisanych w OWGiS, wyłączając części eksploatacyjne, uszkodzenia wynikające z błędów w obsłudze, spalenia, zalania lub przeciążenia Produktu.
15. ESDENT udziela 6-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy, chyba że usterka urządzenia nie jest bezpośrednio związana z wykonanymi naprawami lub została spowodowana przez czynniki zewnętrzne. Warunkiem skorzystania z gwarancji na części zamienne jest przedstawienie kopii rachunku za wykonaną usługę.
16. Jeśli Serwis Techniczny oszacuje, że naprawa części może wiązać się z niepowodzeniem i trwałym uszkodzeniem części lub brakiem pewności poprawnego działania produktu po naprawie, jest on zobowiązany potwierdzić naprawę z Klientem przed przystąpieniem do naprawy. Na takie naprawy oraz wymienione części nie obowiązuje gwarancja.
17. Naprawy są wykonywane w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przez serwis zgody na przeprowadzenie naprawy, a w przypadku niewielkich napraw – w terminie 5 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy. W przypadkach wyjątkowych (np. konieczność sprowadzenia części) termin wykonania naprawy może ulec przedłużeniu, w takiej sytuacji Klient zostanie powiadomiony w formie pisemnej, e-mailowej lub telefonicznej o przedłużeniu okresu naprawy i spodziewanym terminie jej zakończenia.
18. Każda naprawa zakończona jest pełnym testem i badaniem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami ESDENT.

§8 SERWIS W MIEJSCU MONTAŻU PRODUKTU
1. Koszt dojazdu samochodu serwisowego jest opłatą za dojazd Technika Serwisu do miejsca montażu Produktu i wynosi: 1,50 zł brutto za przebyty kilometr.
2. Koszt dojazdu obliczany jest na podstawie dystansu najszybszej w obie strony wytyczonej przez stronę internetową maps.google.com i liczony jest od siedziby ESDENT we Wrocławiu przy ul. Pomarańczowej 8 do miejsca wykonania usługi u Klienta.
3. W przypadku serwisów łączonych, tj. takich, w których Technicy Serwisu wykonują naprawy u więcej niż jednego Klienta podczas jednego wyjazdu serwisowego, dystans jest obliczany według wzorów: „DA=A/(A+B)*T”; „DB=B/(A+B)*T”, gdzie D – całkowity dystans do wyceny dla Klienta A lub B; T – cała przebyta trasa; DA – dojazd w jedną stronę do Klienta A; DB – dojazd w jedną stronę do Klienta B.
4. Technicy Serwisu są zobowiązani do przedstawienia Klientowi Raportu z serwisu będącego załącznikiem nr 2 do OWGiS, celem potwierdzenia czasu pracy, miejsca wykonania naprawy, rodzaju i ilości zużytych do napraw części zamiennych. Protokoły serwisowe stanowią podstawę obciążenia Klienta kosztami napraw lub konserwacji oraz wartością zużytych części zamiennych nawet wówczas, gdy nie ma na nich podpisu Usługobiorcy.
5. Klient zapewnia Technikowi Serwisu odpowiednie warunki pracy:
a) oświetlone pomieszczenie,
b) możliwość korzystania z bieżącej wody, środków czystości i energii elektrycznej 230V,
c) wystarczającą ilość czasu wymaganą do przeprowadzenia naprawy.
6. Urządzenie powinno być odpowiednio przygotowane do serwisu - analogicznie do sytuacji, w której przyjmuje się nowego pacjenta, tj. obudowy zewnętrzne powinny być czyste, a elementy, z którymi ma styczność pacjent, zdezynfekowane. W przypadku unitów stomatologicznych obudowy zewnętrzne oraz instrumenty powinny być czyste i zdezynfekowane, system ssący (ssaki) przepłukany i zdezynfekowany zgodnie z zaleceniami producenta, spluwaczka oraz sitka ssaków powinny być wyczyszczone i zdezynfekowane.
7. ESDENT zastrzega sobie odmówienie wykonania usługi serwisowej lub prawo do naliczenia dodatkowej opłaty serwisowej w wysokości 350 zł w przypadku złego stanu higienicznego Produktu
8. Jeśli w ciągu ostatnich 4 lat na serwisowanych unitach XO 4 bądź XO FLEX nie był wykonany duży przegląd, ESDENT wykona usługę serwisu pod warunkiem wykonania dużego przeglądu.
9. Technik Serwisu stawia się u Klienta na umówioną godzinę +/- 30 minut. Klient zobowiązany jest udostępnić urządzenie do naprawy Technikowi Serwisu o ustalonej godzinie. W przypadku kiedy Technik Serwisu pojawił się na miejscu u Klienta w czasie zgodnym z ustaleniami, a Klient nie udostępnił urządzenia przez dłużej niż 30 minut, obowiązuje opłata za oczekiwanie na udostępnienie urządzenia w wysokości 50% stawki godzinowej.

§9 SERWIS ZDALNY
1. Serwis zdalny odbywa się za pomocą rozmowy telefonicznej lub przez internet za pomocą oprogramowania komputerowego.
2. W przypadku serwisu przez oprogramowanie komputerowe na serwisowanym komputerze musi być zainstalowany odpowiedni program i komputer musi mieć stabilne połączenie z siecią internetową.
3. Serwis zdalny zostanie wykonany pod warunkiem, że Klient dostarczy załącznik nr 3 do OWGiS - Upoważnienie do zdalnego dostępu. Dostarczenie powinno nastąpić za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na adres e-mail ESDENT.
4. Odpowiednia wersja programu umożliwiającego zdalny dostęp do komputera jest dostępna do pobrania ze strony esdent.pl/wsparcie-i-serwis/do-pobrania.

§10 SERWIS W SIEDZIBIE ESDENT
1. Produkty małogabarytowe Klient odsyła do siedziby ESDENT lub do wskazanego przez nią miejsca na własny koszt i ryzyko. Klient odpowiada za prawidłowe opakowanie i dostarczenie Produktu. ESDENT nie ponosi odpowiedzialności za szkody w Produkcie wyrządzone przez Przewoźnika.
2. Przesyłka z przedmiotami do naprawy oprócz kompletnej części powinna zawierać dokładny opis usterki oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej ze strony Klienta za kwestie związane z naprawą.
3. Jeśli Serwis Techniczny oszacuje, że naprawa części będzie trwała dłużej niż 2 roboczogodziny, pracownicy ESDENT są zobowiązani potwierdzić koszty z Klientem. W naprawach trwających krócej niż 2 godziny ESDENT nie jest zobowiązany potwierdzać kosztów.
4. Jeśli Klient nie zdecyduje się na naprawę urządzenia, obowiązuje opłata manipulacyjna wysokości 50% stawki za jedną godzinę pracy i koszt wysyłki zwrotnej jeśli dotyczy.
5. ESDENT zastrzega sobie prawo do odesłania produktu do klienta, na jego koszt, w przypadku braku decyzji dotyczącej naprawy produktu.
6. ESDENT może udostępnić na czas naprawy serwisową część lub urządzenie zamienną. Udostępnienie części lub urządzenia odbywa się bezpłatnie, jednak Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu i montażu tych produktów. Udostępnienie części zastępczych zależy między innymi od dostępności części oraz innych czynników. Klientowi nie przysługuje roszczenie o udostępnienie Produktu zastępczego.
7. W przypadku uszkodzenia serwisowych części zamiennych z winy Klienta, zobowiązuje się on do pokrycia 100% wartości tych części lub 100% wartości kosztu naprawy tych części.
8. ESDENT może w dowolnym czasie wystąpić o zwrot udostępnionej klientowi części lub urządzenia zamiennego. W przypadku, gdy zwrot urządzenia przez klienta będzie trwał z winy klienta dłużej niż 5 dni, ESDENT zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za przetrzymywanie sprzętu wynoszącej 2% cennikowej wartości urządzenia za każdy jeden dzień spóźnienia.

§11 SERWIS U PRODUCENTA PRODUKTU
1. W przypadku, gdy część lub Produkt wymagają naprawy przez producenta, Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu do i z siedziby producenta.
2. Przed wysyłką części do producenta ESDENT przedstawia wstępną wycenę. Koszt naprawy może się zmienić w zależności od diagnozy usterki przez producenta.
3. Akceptacja kosztów naprawy przez Klienta podczas naprawy przez producenta obowiązuje, kiedy koszt naprawy przekroczy 560 EUR netto.
4. Jeśli producent oszacuje, że koszt naprawy Produktu/części przekroczy 560 EUR netto, pracownicy ESDENT są zobowiązani potwierdzić koszty serwisu z Klientem. W naprawach, których koszt jest niższy niż 560 EUR netto, ESDENT nie jest zobowiązany potwierdzać kosztów naprawy z Klientem (dotyczy produktów produkcji XO CARE A/S).
5. Jeśli po diagnozie przez producenta Klient nie zdecyduje się na naprawę części wysłanych do producenta, obowiązuje opłata manipulacyjna wysokości 140 EUR netto (dotyczy produktów produkcji XO CARE A/S).

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeżeli którekolwiek postanowienia OWGiS okażą się nieważne, nie powoduje to automatycznie nieważności całości OWGiS. Strony dołożą wszelkich starań, aby nieważne postanowienia zastąpić postanowieniami ważnymi, a do czasu dokonania takiej zmiany, postanowienia nieważne należy tak interpretować, aby zachować je w mocy przy możliwie najbliższych skutkach prawnych.
2. Wszelkie spory wynikające na tle OWGiS będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby ESDENT.
3. W sprawach nieuregulowanych w OWGiS zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załączniki
Załącznik 1.: Raport z montażu.pdf
Załącznik 2.: Raport z serwisu.pdf
Załącznik 3.: Upoważnienie do zdalnego dostępu.pdf

Wersja 2.3

Skontaktuj się z nami