ESDENT
Ergonomiczny unit stomatologiczny XO FLEX w kolorze czarnym z czerwoną tapicerką i fotelem

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Czym jest RODO i jakie daje prawa?

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w skrócie określane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie to ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z głównych założeń RODO jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy informację, jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane przez ESDENT oraz jak można z nich skorzystać.

Prawa podmiotów danych

1. W związku z przetwarzaniem przez ESDENT Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:
a) Prawo dostępu do treści danych;
b) Prawo do sprostowania danych;
c) Prawo do usunięcia danych;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) Prawo do przenoszenia danych;
g) Prawo do skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
2. W zakresie realizacji prawa dostępu do danych masz prawo do uzyskania od ESDENT potwierdzenia, czy przetwarza Twoje dane osobowe. Masz również prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także informacji, wskazanych szczegółowo w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
3. W zakresie realizacji prawa do sprostowania danych masz prawo żądać od ESDENT niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
4. W zakresie realizacji prawa do usunięcia danych (tzw. "prawa do bycia zapomnianym"), masz prawo do żądania od ESDENT niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, a ESDENT ma obowiązek bez zbędnej zwłoki te dane usunąć, pod warunkiem że jedna z następujących przesłanek jest spełniona:
a) Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
b) Cofnęłaś/cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i ESDENT nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych;
c) Wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych osobowych i ESDENT nie posiada nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania;
d) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na ESDENT.
5. W zakresie realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych masz prawo do żądania od ESDENT ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) Jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez ESDENT - na okres umożliwiający sprawdzenie przez ESDENT prawidłowości tych danych;
b) Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
c) ESDENT nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
d) Wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych - do momentu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ESDENT są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ESDENT może przetwarzać Twoje dane osobowe w sytuacjach wskazanych w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
6. W zakresie realizacji prawa do przeniesienia danych masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, dostarczonych ESDENT, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania tych danych innemu administratorowi danych (bezpośrednio przez ESDENT do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe). Realizacja wniosku następuje w języku, w jakim dane są przetwarzane przez ESDENT.
ESDENT jest zobowiązany udostępnić Twoje dane, jeśli łącznie spełniają następujące warunki:
a) Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
b) Dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy.
7. W zakresie realizacji prawa do sprzeciwu masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, którego podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes ESDENT lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie powyższych przesłanek.
ESDENT nie może nadal przetwarzać Twoich danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych ESDENT, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.
Sprzeciw nie przysługuje w sytuacji, gdy Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody na cele marketingowe (obowiązującej przed zawarciem umowy lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy).
8. W zakresie realizacji prawa do skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych, gdy sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych przez ESDENT narusza rozporządzenie RODO. Organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem, administratorem Twoich danych jest ESDENT Dental Equipment z siedzibą we Wrocławiu (54-058), ul. Pomarańczowa 8 (dalej jako „ESDENT”). Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, administratorami Twoich danych jest ESDENT.

Z kim mogę skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ESDENT możesz skontaktować się z naszym administratorem danych osobowych dostępnym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jakie jest źródło pozyskiwania moich danych osobowych?

Dane osobowe trafiają do ESDENT ze źródeł:
1. Dane pozyskane podczas procesu sprzedażowego sprzętu stomatologicznego;
2. Dane pozyskane podczas targów branżowych;
3. Dane pozyskane z zapisów do newslettera.

Jaki jest zakres moich danych osobowych przetwarzanych przez ESDENT?

1. Jeżeli jesteś potencjalnym Klientem ESDENT podczas procesu wysyłki zapytania ofertowego opisujesz swoje oczekiwania względem sprzętu będącego w ofercie ESDENT. Pozostawiasz także swoje dane kontaktowe w stopce adresowej lub pisane w treści zapytania, w szczególności: Imię i Nazwisko, nazwę firmy/gabinetu, numer telefonu, adres mailowy. Podczas finalizacji procesu sprzedażowego Twoje dane zostają wprowadzone do systemu sprzedażowego ESDENT, gdzie przechowywane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Kopie Twoich danych znajdują się również na fakturze sprzedażowej.
2. Jeżeli jesteś potencjalnym Klientem ESDENT trafiając na nasze stoisko podczas targów branżowych i jesteś zainteresowany sprzętem dystrybuowanym przez ESDENT, abyśmy mogli przesłać ofertę zostawiasz nam dane, w szczególności: Imię i Nazwisko, nazwę firmy/gabinetu, numer telefonu, adres mailowy, czasami także adres. Oferta zostaje przesłana kanałem zgodnym z Twoimi preferencjami (adres mailowy, adres firmy).
3. Jeśli stajesz się odbiorcą newslettera zostawiasz nam takie dane jak: Imię i Nazwisko, adres mailowy. Na wskazany adres mailowy otrzymujesz od ESDENT materiały marketingowe.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

1. Do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży,
2. Do wypełniania obowiązków prawnych, które są związane na przykład z:
a) raportowaniem dla celów podatkowych,
b) realizacją przepisów o rachunkowości,
Jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna: Przepisy podatkowe (np. ustawa o rachunkowości).
3. Do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ESDENT:
a)marketingu produktów i usług własnych,
b) wewnętrznych celów administracyjnych, w tym przygotowywania statystyk i raportów na własne potrzeby,
c) rozpatrywania reklamacji oraz ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń,
sprzedawania wierzytelności.
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.
Podstawa prawna: W ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
4. Gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych - na przykład do marketingu produktów.

Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową sprzedaży lub wykonania usług. Wyrażenie zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora, jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami telefonicznie, mailowo lub odwiedzisz nas w siedzibie ESDENT. Aby odwołanie zgody było skuteczne, konieczne jest poprawne zweryfikowanie tożsamości.

 

 

Skontaktuj się z nami