ESDENT
Ergonomiczny unit stomatologiczny XO FLEX w kolorze czarnym z czerwoną tapicerką i fotelem

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1 ZAKRES ZASTOSOWANIA
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej jako: „OWS”) określają zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów i usług, których sprzedawcą jest ESDENT Dental Equipment Wojciech Baziuk z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomarańczowej 8, 54-058 Wrocław wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 55431, NIP 8991122753, REGON 930593840.
2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży i handlowych zawieranych przez ESDENT Dental Equipment Wojciech Baziuk.
3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie ESDENT Dental Equipment Wojciech Baziuk lub na stronie internetowej www.esdent.pl oraz stanowią załącznik do umowy sprzedaży.
4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólnych warunków umowy, warunków sprzedaży, wzorów umowy, regulaminów itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
5. Postanowienia zawarte w OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż OWS.

§2 DEFINICJE
Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:
1) Sprzedający – ESDENT Dental Equipment Wojciech Baziuk z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomarańczowej 8, 54-058 Wrocław wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr 55431, NIP 8991122753, REGON 930593840.
2) Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
3) Strona - oznacza Sprzedającego lub Kupującego, a termin „Strony” oznacza Sprzedającego i Kupującego łącznie.
4) Termin płatności – dzień, w którym należność za towar lub usługę staje się wymagalna.
5) Towar – rzeczy ruchome i usługi, które mają być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
6) Zamówienie – oferta zakupu Towaru złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub w formie wiadomości e-mail, zawierająca:
a) dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, numer NIP;
wskazanie nr oferty, jeśli Zamówienie jej dotyczy;
b) nazwę handlową zamawianego Towaru i jego ilość;
c) termin, miejsce oraz warunki dostawy/odbioru zamawianego Towaru.
7) Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.
8) Montaż – fizyczna instalacja urządzenia u Kupującego obejmująca ustawienie i złożenie, kalibrację, wykonanie testów sprawdzających poprawne działanie Sprzętu i jeśli dotyczy zainstalowanie oprogramowania na komputerach wyznaczonych przez Kupującego.

 

 

§3 OBOWIĄZKI STRON
1. Strony zobowiązane są do wykonania umowy sprzedaży oraz współdziałania przy jej wykonywaniu zgodnie z jej celem oraz postanowieniami OWS.
2. Do obowiązków Kupującego należy w szczególności:
a) zapłata umówionej ceny, z zachowaniem ustalonych terminów;
b) odebranie towaru;
c) zachowanie wymaganych terminów oraz form właściwych dla dokonywanych czynności reklamacyjnych;
d) wskazanie w reklamacjach wszelkich okoliczności sprawy wraz z dokumentacją fotograficzną pod rygorem uznania ich w ewentualnym postępowaniu odszkodowawczym za nieistniejące;
e) umożliwienie wstępu na teren gdzie znajduje się przedmiot reklamacji dla dokonania czynności w toku postępowania reklamacyjnego dla Sprzedającego lub/i jego przedstawiciela.
3. Sprzedający na zasadach określonych w OWS zobowiązuje się w szczególności do:
a) dostarczenia i montażu Towarów objętych umową sprzedaży, bez wad, z należytą starannością, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ofercie, umowie sprzedaży oraz OWS;
b) rozpatrzenia prawidłowo złożonych i kompletnych reklamacji.
4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towaru w stanie wskazanym w umowie sprzedaży. W przypadku Towaru powystawowego Sprzedający nie odpowiada za zarysowania lakieru i innych powierzchni Towaru, a w przypadku Towaru używanego również za normalne jego zużycie.

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące Towarów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie Zamówienia przez Kupującego oraz pisemne Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail za pomocą poczty elektronicznej lub listownie na adres siedziby firmy). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
3. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym - i za jego zgodą. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
4. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedającego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.

§5 CENA
1. Cena za Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w umowie sprzedaży.
2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest zapłata przez Kupującego umówionej zaliczki. W umowie sprzedaży zostanie sprecyzowane, jaki procent ceny ma zapłacić Kupujący jako zaliczkę.
3. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminach wskazanych w umowie.
4. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
5. Koszt montażu o wartości 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 brutto) za każdy unit stomatologiczny, pantomograf, tomograf z pantomografem i przystawkę cefalo jest wliczony w cenę Towaru wskazaną w § 2.1 umowy sprzedaży.
6. Koszt dostarczenia urządzenia i dojazdu serwisu o wartości 2.50 zł brutto (dwa złote 50/100 brutto) za kilometr przebytej trasy jest wliczony w cenę Towaru wskazaną w § 2.1 umowy sprzedaży.
7. Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w umowie sprzedaży.
8. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
9. Do czasu otrzymania pełnej zapłaty Towar pozostaje własnością Sprzedającego.
10. W przypadku nieuiszczenia ceny za Towar w całości, pomimo skierowania do Kupującego wezwania do zapłaty i wyznaczenia mu dodatkowego, co najmniej siedmiodniowego terminu do uiszczenia należności, Sprzedający będzie uprawniony do odebrania Towaru od Kupującego na koszt i ryzyko Kupującego. Kupujący będzie odpowiedzialny względem Sprzedającego za utratę, zbycie lub uszkodzenie Towaru.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Towaru, na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług.
12. Ceny podawane przez Sprzedającego uwzględniają podatek od towarów i usług.
13. Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Towar według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.
14. Nieuregulowanie należności w terminie określonym w umowie sprzedaży upoważni Sprzedającego do przerwania dostawy
15. Towaru i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień.
16. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie.
17. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie.
Kupujący zastrzega sobie prawo do skorzystania z finansowania zakupów Towarów w postaci leasingu lub pożyczki (kredytu bankowego) w firmie oferującej takie usługi z możliwością zawarcia takiego postanowienia w umowie sprzedaży lub w aneksie do umowy sprzedaży.

§6 DOSTAWA I MONTAŻ
1. Dostawa Towarów zostanie zrealizowana w terminie określonym w umowie sprzedaży.
2. Termin dostawy wynikający z uzgodnień między stronami, może ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający i/lub Kupujący nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Strony uzgodnią nowy termin dostawy.
3. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub dojdzie do nieprzyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego poniesionymi przez Sprzedającego kosztami transportu i kosztami magazynowania.
4. Nieodebranie lub uniemożliwienie przez Kupującego zainstalowania Towaru w uzgodnionym terminie lub miejscu nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty ceny wynikającej z umowy sprzedaży niezależnie od daty faktycznego odbioru lub montażu Towaru.
5. Sprzedający może wstrzymać się z dostawa Towaru w umówionym terminie w przypadku nieuiszczenia przez Kupującego tej części ceny Towaru, która zgodnie z umową sprzedaży miała być uiszczona przed montażem. Skorzystanie przez Sprzedającego z tego uprawnienia nie wyłącza obowiązku zapłaty ceny w terminach wskazanych w umowie sprzedaży. Zaistnienie takiej okoliczności będzie poczytywane za niedokonanie odbioru Towaru z winy Kupującego.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania opłat za magazynowanie Towaru jeśli z winy Kupującego Towar nie zostanie zamontowany do 30 dni od daty wstępnego montażu wskazanego w umowie sprzedaży.
7. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego Towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan Towaru oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego Towaru, oraz sporządzić protokół uszkodzenia Towaru przy odbiorze, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 7 dni roboczych) zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
8. Kupujący jest zobowiązany zapewnić łatwy dostęp do miejsca montażu pozwalający na dostarczenie urządzeń ważących powyżej 50 kg lekkim wózkiem paletowym (m.in. podjazd, winda, miejsce do rozładunku). W razie trudnych warunków dostępu do miejsca montażu np. schody, podesty, wąskie przejścia Kupujący jest zobowiązany jak najszybciej poinformować o tym fakcie Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Kupującego o zapewnienie niezbędnej ilości osób do wniesienia Towaru na miejsce montażu, a Sprzedający zapewnia pomoc w tej czynności ze strony osób montujących zakupiony Towar. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania montażu w przypadku warunków uniemożliwiających dostarczenie Towaru na warunkach opisanych w ust. 14 poniżej. W takim przypadku niedokonanie montażu będzie poczytywane za brak odbioru Towaru z winy Kupującego.
9. Kupujący jest zobowiązany udostępnić pomieszczenie w którym zamontowany ma być Towar na co najmniej 8 godzin na jedno montowane urządzenie takie jak unit, pantomograf lub tomograf, w godzinach 08:00-22:00, podczas których technicy będą mogli bez przerw przeprowadzać montaż i testowanie urządzeń. W przypadku montażu więcej niż jednego takiego urządzenia montaż może trwać więcej niż jeden dzień.
10. Odbiór montażu Towaru odbywa się poprzez podpisanie dwóch egzemplarzy „Raportu z montażu” przez technika montującego Towar i Kupującego albo osobę uprawnioną do obioru Towaru.
11. W przypadku, gdy Kupujący nie będzie obecny przy odbiorze Towaru, Kupujący zobowiązuje się do wyznaczenia i upoważnienia osoby, która odbierze Towar. Nieobecność Kupującego lub brak osoby uprawnionej do odbioru Towaru uprawnia Sprzedającego do odbioru montażu bez obecności osoby reprezentującej Kupującego.
12. Sprzedający nie odpowiada za montaż urządzeń niedostarczonych przez niego, chyba że jest to zapisane w umowie sprzedaży.
13. W przypadku, gdy Sprzedający zobowiąże się w umowie sprzedaży do montażu dodatkowych, niedostarczonych przez niego urządzeń, Kupujący odpowiada za dostarczenie odpowiednich akcesoriów wymaganych do montażu.
14. W przypadku podjęcia przez przedstawicieli Sprzedającego próby montażu na miejscu montażu, która nie doszła do skutku z powodu niemożności dostarczenia lub zainstalowania Towaru lub dodatkowych urządzeń w umówionym terminie z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zwróci Sprzedającemu wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty na podstawie dodatkowej faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego i ustali ze Sprzedającym nowy termin montażu, nie późniejszy, niż 30 dni po pierwotnym terminie.

§7 SIŁA WYŻSZA
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARA UMOWNA
1. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru zamówionego Towaru w ustalonym terminie z winy Kupującego, a Kupujący nie ustali ze Sprzedającym nowego terminu odbioru, pomimo wyznaczenia mu przez Sprzedającego dodatkowego czternastodniowego terminu na ustalenie daty odbioru Towaru, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Nowa data odbioru Towaru powinna zostać ustalona na dzień nie późniejszy, niż 30 dni po pierwotnie ustalonej dacie odbioru.
2. W przypadku wskazanym w ust. 1 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu kary umownej w wysokości równej wpłaconej przez Kupującego zaliczce zgodnie z umową sprzedaży. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego naprawienia szkody przekraczającej jej wysokość.

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, z tym że odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Towarów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Towary mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Towary mają być połączone.
2. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% wynagrodzenia umownego netto, wskazanego w umowie sprzedaży, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.

§10 GWARANCJA
Okres gwarancji, warunki świadczenia gwarancji i usługi serwisu pogwarancyjnego są opisane w „Ogólnych Warunkach Gwarancji i Serwisu”, które stanowią załącznik do umowy sprzedaży i pozostają do wglądu Kupującego w siedzibie Sprzedającego i na stronie esdent.pl/owgis.

§11 CESJA
Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Akceptując OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedającego.
2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
3. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

 Wersja 2.2

Skontaktuj się z nami